Fonds Urgence & Développement

U hebt zich zonet aangemeld op http://fud.bnpparibas.com, een website beheerd door het Rescue & Recover Fund.
Maatschappelijke benaming: Fonds Urgence & Développement (Rescue & Recover Fund)
aangegeven bij de Prefectuur van Parijs op 27 juni 2012; aangifte gepubliceerd in het Franse Staatsblad op 14 juli 2012 onder het nummer 20120028

Maatschappelijke zetel: 22 avenue de l’Opéra, 75001 Parijs

• Wettelijke vertegenwoordiger: de heer Baudouin Prot, voorzitter
• Directeur Publicatie: mevrouw Laurence Pessez, secretaresse van het Fonds de dotation, afgevaardigde voor MVO
• Contactpersoon: mevrouw Farida Yahiaoui, communicatieverantwoordelijke MVO, MVO Groep-functie
• Grafisch ontwerp: hopening
• Technische uitwerking: hopening en Ediis
• Hosting: Ediis

De uitgever verbindt zich ertoe om alle wetten met betrekking tot het opstellen en de activiteit van een website na te leven.
Als gebruiker van de website dient u deze bepalingen aandachtig te lezen. Zodra u zich aanmeldt op de website, gaat u akkoord met deze bepalingen.

Het Rescue & Recover Fund vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn website op de volgende punten:

1 – Toegang tot de website

De gebruiker van deze website erkent dat hij of zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken.
De toegang tot de website http://fud.bnpparibas.com is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de klant overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door de toegangsproviders en de telecommunicatieoperatoren van de klant.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover hij geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie.
De gebruikers worden eraan herinnerd dat het een strafrechtelijk misdrijf is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een IT-systeem, de werking van een dergelijk systeem te schaden of te verstoren, of op bedrieglijke wijze informatie in een IT-systeem in te voeren of te wijzigen.

2 – Intellectuele eigendom

Het Rescue & Recover Fund is eigenaar of houder van de rechten op alle componenten die deel uitmaken van deze website, in het bijzonder de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto’s en soundtracks.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding of herverspreiding van de inhoud op deze website op eender welke manier zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van het Rescue & Recover Fund is verboden en zal krachtens de wetgeving die betrekking heeft op intellectuele eigendom worden beschouwd als een vervalsing.
De handelsmerken van de uitgever van de website http://fud.bnpparibas.com en van zijn partners, alsook de logo’s op de website, zijn geregistreerde handelsmerken.
Bij wijze van uitzondering is bepaalde inhoud (teksten, afbeeldingen enz.) eigendom van zijn respectieve auteur. Die inhoud wordt door het Rescue & Recover Fund gebruikt met de toestemming van de eigenaars van de rechten op die inhoud.

3 – Inhoud van de website

Het Rescue & Recover Fund tracht de juistheid en volledigheid van de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk te garanderen en de informatie steeds bij te werken en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de lay-out van de website op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst het Rescue & Recover Fund elke aansprakelijkheid af in geval van vertraging, een fout of weglating met betrekking tot de inhoud van deze webpagina’s, of indien de dienst onderbroken wordt of niet langer beschikbaar is.
De informatie vermeld op de website kan gedeeltelijk en onvolledig zijn wegens het noodzakelijk vereenvoudigde karakter van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. Het Rescue & Recover Fund wijst alle rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid van de informatie, het ontbreken van fouten in de informatie, het actuele karakter van de informatie en de beschikbaarheid van de informatie vermeld op de website.
Het Rescue & Recover Fund kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die genomen wordt op basis van informatie op de website, noch voor het mogelijke gebruik ervan door derden.
Mogelijk krijgen bepaalde mensen of bepaalde landen slechts gedeeltelijk toegang tot de diensten die op de website beschreven worden.
Het Rescue & Recover Fund zal geen van de diensten verstrekken aan personen als de wetgeving van hun land van oorsprong of van een ander land die op hen betrekking heeft dat verbiedt.
Het staat echter eenieder die belangstelling heeft vrij om voorafgaand bij zijn of haar adviseur na te gaan of hij of zij met zijn of haar juridische en fiscale status mag inschrijven op de diensten die op de website worden beschreven.

4 – Technische informatie

Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie is dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven en dat het aan de individuele gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens en/of softwareprogramma’s te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren.
Het Rescue & Recover Fund kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover het geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie.

5 – Links

Het Rescue & Recover Fund kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor links vanaf fud.bnpparibas.com naar andere sites.
Het Rescue & Recover Fund wijst alle aansprakelijkheid af ten aanzien van de inhoud en de eventuele schade die geleden wordt bij het bezoeken van sites naar waar deze website doorverwijst aan de hand van links. De gebruiker bezoekt de andere sites op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.

6 – Cookies

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn of haar bezoeken automatisch cookies geïnstalleerd kunnen worden en tijdelijk in het computergeheugen of op de harde schijf kunnen worden opgeslagen. Een cookie is een bestand met informatie over het surfgedrag van de gebruiker. Het is echter niet mogelijk om de gebruiker te identificeren aan de hand van een cookie.
De gebruikers van de website verklaren hiervan op de hoogte te zijn gebracht en geven het Rescue & Recover Fund de toelating om cookies te gebruiken. Ze kunnen het cookie deactiveren aan de hand van de instellingen in hun browsersoftware.

7 – Pdf-bestanden

Om een pdf-bestand te lezen, hebt u de laatste versie van Acrobat Reader nodig. Opgelet: het downloaden van de software kan via een andere site dan die van het Rescue & Recover Fund verlopen. De site zal u in dat geval vragen om een vragenlijst op naam in te vullen. Wenst u uw naam en adres niet mee te delen, ga dan meteen over tot stap 2 om de software rechtstreeks en gratis te downloaden.

8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons meedeelt aan de hand van de formulieren op deze website worden verwerkt door het Rescue & Recover Fund (de verwerkingsverantwoordelijke) voor interne beheerdoeleinden en om aan uw vragen tegemoet te komen.
Die gegevens kunnen, naar aanleiding van verschillende verrichtingen, het voorwerp zijn van een overdracht naar een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie. Ze kunnen ook worden meegedeeld aan dienstverleners/onderaannemers die voor rekening van BNP Paribas bepaalde materiële en technische taken uitvoeren. In het kader van een overdracht naar een land buiten de Europese Unie zijn regels ter bescherming en beveiliging van die gegevens ingevoerd. Meer uitleg over die regels en de informatie die kan worden overgedragen, kan worden geraadpleegd op de website van BNP Paribas (http://www.bnpparibas.net) of worden verkregen op eenvoudig verzoek gericht aan BNP Paribas APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.
De persoonsgegevens kunnen, indien daarom verzocht wordt, worden meegedeeld aan officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
Het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens kan worden uitgeoefend volgens de voorwaarden bepaald door de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden en dat door een brief te sturen naar het Fonds Urgence & Développement, 22 avenue de l’Opéra – 75001 Parijs.

9 – Toepasselijk recht

De inhoud van de website http://fud.bnpparibas.com is onderworpen aan het recht dat van toepassing is in Frankrijk.
Alle gebruikers erkennen dat de Franse rechtbanken bevoegd zijn voor alles wat verband houdt met de inhoud en het gebruik van de website of geschillen in dit verband.

10 – Photo credits

© CARE
© Médecins Sans Frontières
© Croix-Rouge française
© Robin Meldrum
© Luyssen Haiti reconstruction
© Evelyn Hockstein
© Peter Canton
© Anne Heslop
© CICR
© Nicolas Brunet CARE
© Thomas Schwarz
© Chevy Morris CARE
© Niki Clark American Red Cross
© MSF Kassam
© CARE Rudoph von Bernuth
© CARE MALI Valenda Campbell
© BNP Paribas
© BNP Paribas – sandrabulling
© Sam Phelps
© Nicole Tung

Malnutrition
© Niger PCIMA – Croix-Rouge française
© MSF